ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de Klundert timmer/meubelwerk (KvK nr. 20116971)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Johan van de Klundert, h.o.d.n. Van de Klundert timmer/meubelwerk, gevestigd te (4651 SC) Steenbergen, Liberatorstraat 6e, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20116971; Opdrachtgever: degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie de opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijzi- ging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeen- komst.
Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer aan- gaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtne- mer en de opdrachtgever.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtge- ver zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepa- lingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6. Nadat de opdrachtgever voorafgaand zijn schriftelijke instemming heeft gegeven, is de opdrachtnemer bevoegd om via de website van de opdrachtnemer en/of via de Twitter account van de opdrachtnemer en/of via de LinkedIn pagina van de opdrachtnemer de (uitvoering van de) overeenkomst publiekelijk kenbaar te maken.

Artikel 3 Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld. 3.2 De offertes van de opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van dertig (30) dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven, is de opdrachtnemer slechts aan de offertes gebon- den indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd.

3.3 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en bouwkundige informatie), waar- bij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De door de opdrachtgever verstrekte informatie zal als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte in- formatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:

– over de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);
– over het gebouw, het terrein of het water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;

– over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn ver- strekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voort- vloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer – bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De kosten van het benodigde gas, water en elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht werk- zaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daar- aan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van de opdrachtnemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

5.5 De opdrachtnemer wordt verondersteld bekend te zijn met de voor de uitvoering van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden.
De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
5.6 De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdracht- gever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwij- zingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover de opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 6 Wijzigingen en meer/minderwerk

6.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeen- komst met de opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat de opdrachtnemer een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen de opdracht- nemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aan- vaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is de opdracht- nemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De op- drachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.2 Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meer- werk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door de opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. De op- drachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever. 6.4 Indien de opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig moge- lijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van de opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever geacht dit

meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan de op- drachtnemer te voldoen.

Artikel 7 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeenge- komen dan is dit nimmer een fatale termijn.

7.2 Indien enige door de opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is de opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.3 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van de opdrachtgever vertegenwoordigt.

9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling een boete ver- schuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur.
9.3 Elke bevoegdheid van de opdrachtgever, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij – naast de boete genoemd in lid 2 – zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag (inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke (handels)rente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een vol- ledige maand te gelden.

9.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buiten- gerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de opdrachtnemer overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.6 Indien door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
9.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de op- drachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle ove- rige aan de opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer is nagekomen.

10.2 Indien bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft de op- drachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.3 Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestel- ling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is gewor- den of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anders- zins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

– als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrek- king tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever on- middellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aan- spraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 11 Annulering (opzegging) door de opdrachtgever

De opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen vóór de aanvang van de overeengekomen uitvoering van de overeenkomst, mits de opdrachtgever vóór of gelijktijdig met de annulering (op- zegging) aan de opdrachtnemer voldoet:
– tot veertien (14) dagen voor aanvang van uitvoering: kosteloos;

– van veertien (14) tot zeven (7) dagen voor aanvang van uitvoering: 15% van de overeengekomen prijs; – van zeven (7) tot twee (2) dagen voor aanvang van uitvoering: 30% van de overeengekomen prijs,
– binnen twee (2) dagen voor aanvang van uitvoering: 50% van de overeengekomen prijs.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrek- king heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) gele- den of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoe- ring van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever (of derden) toebeho- rende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit hande- lingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
12.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als één schadege- val/gebeurtenis.

12.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. 12.8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door de opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer en de op- drachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 13 Rechten van intellectueel eigendom

13.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigen- dom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan de opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend de opdrachtnemer bevoegd.

13.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en/of het portretrecht van der- den. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

13.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
13.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van de op- drachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de over- eenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als de vertrouwelijkheid door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na be- eindiging daarvan.

14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze ver- strekt is.
14.3 Partijen zijn bij beëindiging van een opdracht ertoe gehouden alle uit hoofde van die opdracht verkregen infor- matie, waaronder begrepen schriftelijke stukken, databasebestanden en bedrijfsmiddelen, onverwijld te retourneren aan de oorspronkelijke eigenaar.

Artikel 15 Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepa- ling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 16 Partiële nietigheid

Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige al- gemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 17 Overmacht

17.1 In geval van blijvende overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

17.2 In geval van tijdelijke overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings- )verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de over- eenkomst.

17.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 18 Klachten

18.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na ont- dekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

18.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever nim- mer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.
18.3 Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

18.4 De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen twaalf (12) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen twaalf (12) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te ma- ken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 19 Geschillen

19.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen de opdracht- nemer en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. De opdrachtnemer heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wij- ken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

19.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.